PROJEKTY W BUDOWNICTWIE
Szeroki wachlarz usług projektowych

01_projekt_koncepcyjny_drawing-house-plan

Projekt koncepcyjny

Projekt wstępny, w skład którego wchodzą podstawowe rzuty i przekroje. Służy przede wszystkim do przedstawienia idei obiektu, zarysu przedsięwzięcia budowlanego. Część opisowa i rysunkowa o niewielkim stopniu uszczegółowienia. Wykonywany w pierwszym etapie procesu inwestycyjnego.

 

02_projekt_budowlany_law

Projekt budowlany

Projekt zawierający szczegóły rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych instalacyjnych i innych wymaganych branż. Projekt składany w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja wykonywana według ściśle określonych reguł formalnych i administracyjnych określonych Prawem Budowlanym.
03_projekt_przetargowy_report

Projekt przetargowy

Projekt zawierający informacje niezbędne do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o odpowiednim stopniu uszczegółowienia. Celem projektu przetargowego jest przedstawienie planowanej inwestycji w taki sposób, aby na jego podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych.

04_projekt_wykonawczy_exe-file

Projekt wykonawczy

Projekt, który jest podstawą do zrealizowania prac przez wykonawcę robót budowlanych. Uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i dostarcza pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane.

05_dokumentacja_warsztatowa_screwdriver-and-wrench-crossed

Projekt warsztatowy

Opracowanie, które służy do wykonania elementów bezpośrednio na warsztacie lub na budowie. Dokumentacja charakteryzująca się dużą szczegółowością i precyzyjnymi rysunkami. Wykonywana na podstawie projektu wykonawczego, uwzględnia techniczne i technologiczne ograniczenia wytwórni oraz techniki montażu na budowie. Dokumentacja, która sporządzana jest według zakładowych standardów i norm Wykonawcy.
06_ekspertyza_techniczna_smart-home

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna to opracowanie zawierające dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, po zaistnieniu okoliczności wywołujących powstanie przemieszczeń, zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, itp. Na ogół obejmuje ona inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów. Zawiera także sprawdzającą analizę statyczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, określa oraz podaje główne przyczyny uszkodzeń, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby napraw oraz wzmocnień uszkodzonych elementów budynku i formułuje wnioski końcowe.

07_analiza_wplywu_drgan_sinusoid

Analiza wpływu drgań

Analiza konstrukcji obiektów zlokalizowanych w strefie oddziaływań dynamicznych, w szczególności w miejscach, gdzie przestrzeń infrastruktury komunikacyjnej przenika się z przestrzenią użytkową. Na podstawie analizy dynamicznej dokonujemy oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na obiekty budowlane oraz ocenę wpływu drgań na ludzi w tych obiektach. Wynikiem analizy jest przedstawienie zbioru wytycznych i warunków brzegowych jakie należy zastosować przy projektowaniu obiektu, aby zminimalizować wpływ oddziaływań dynamicznych do wartości dopuszczalnych obowiązującymi przepisami.
Posiadamy wyniki pomiarów z różnych lokalizacji przy I i II linii metra w Warszawie, dlatego jesteśmy w stanie zweryfikować wstępną koncepcję konstrukcji bez dodatkowych pomiarów drgań.

 

08_analiza_optymalizyacyjna_konstrukcji_change

Analiza optymalizacyjna

Projekt optymalizacji konstrukcji skierowany jest przede wszystkim do Firm Wykonawczych oraz Inwestorów. Na bazie gotowych projektów budowlanych lub wykonawczych proponowane są korzystniejsze i optymalne rozwiązania ze względu na wybrane kryterium: tempo budowy, koszty budowy, koszty materiałowe.
09_weryfikacja_projektu_konstrukcji_question-list

Weryfikacja projektu

Weryfikacja prowadzona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprawdzania dokumentacji projektowej według norm polskich i europejskich: analiza obliczeń, rysunków i specyfikacji w ramach nadzoru zaostrzonego (DSL3). Sprawdzenie projektu konstrukcji i nadzór przy projektowaniu jako strona trzecia. Analiza wykonywana dla projektów, gdzie przedmiotową konstrukcję zakwalifikowano do klasy niezawodności zaostrzonej (RC3).
GEOTECHNIKA
Kiedy problem leży głębiej niż się wydaje
WARSZTAT PRACY
Po pierwsze – wiedza, po drugie – oprogramowanie
STANDARDY
Projektowanie bez barier i granic